Các phím tt hu dng (dùng trong AkiWF)


Shift:
            Command:                    Option:  

————————————————————————-

 Di chuyển tới 1bar:              .                     Di chuyển tới nhiều bar (Fast Foward): .
Di chuyển lui 1bar:               ,                     Di chuyển lui nhiều bar (Fast Rewind): ,

Play from Selection:           [Space]        (Shift + Dấu cách)       Cái này cực kì hay sử dụng, tần suất bấm còn nhiều hơn bấm [Space] 

New Track With Duplicate Setting: D

Thường mình chọn track rỗng rồi bấm nút này, chứ hiếm khi "add track" lắm.

Trong các template của AkiWorkflow luôn có những track rỗng để sẵn ở dưới.


Hin/n Instrument Plugin ca track đang chn: F2

Hin/n Audio Plugin v trí th 1,2,3,4,... ca track đang chn:  Tương tự bấm các phím từ 1 đến 9

Mình thường chỉ dùng từ 1 đến 4 plugin cho mỗi track, vị trí số 1 và 2 thường là EQ và Comp, 3 là FabFilter Q3.

n/Hin TOÀN B ca s Plugin: (rt hu dng): V

ĐÓNG TOÀN B ca s Plugin: (Dùng nhiu hơn c nút save) V

Hin/n Color (bng chn màu): F3


Record:                                 R
Undo:                                 Z
Redo:                            ⇧⌘Z
Cắt (Split) tại vị trí playahead:       T
GỘP các Region đang chọn lại (Join): J 
Di chuyển tới marker kế:          .
Di chuyển tới marker trước:     ,
Bật/Tắt Metronome:                          K
Bật/tắt Count-in:                         

Solo track đang chọn:              S
Gỡ bỏ toàn bộ trạng thái solo: S
Mute track đang chọn:            M
Mute Region đang chọn:    M

Object Move Up:          (Opt + Phím lên)
Object Move Down:     (Opt + Phím xuống)
(Chức năng này thường dùng trong Transpose note: Chọn tất cả Region cần transpose, mở cửa sổ Editor (E), chọn tất cả các note (A) rồi bấm. Không những di chuyển lên/xuống mà còn có thể thay bằng phím mũi tên trái/phải để di chuyển đối tượng sang trái/phải)


Các phím tắt nâng cao:

Automation Read/Write mode: ⌃⌘A
(Chuyển chế độ Đọc/Ghi Automation cho track đang chọn)
Move Selected Region to Focus Track:  ⌃⇧T
(Có thể chọn nhiều Region trên các track khác nhau, khi bấm tất cả region sẽ nhảy về track đang chọn)

Thay đổi gia các Automation đã s dng: Y

Thay đổi gia Region Automation và Track Automation: Y

Trong Logic, các Midi Parameter (velocity, modulation..) được tính là Region Automation.

Hin/n Note Pad: (Thường để ghi lyrics hoc ghi chú) Y